Årsmötet 2022 avhölls i lokalen Vikingavägen 15 den 15 februari 2022

Årsmötet kunde i år avhållas som ett fysiskt möte, det var inte många som var närvarande, men de som var där fick semlor enligt traditionen och kunde supplera sitt släktforskningsbibliotek från vårt bokbord.

Den 15 februari samlades Nynäshamns släktforskarförening för årsmöte, detta jubileumsår 2022. Det var nämligen hela tio år sedan – 2012 – som släktforskarföreningen startade i Nynäshamn! Jubileet kommer att märkas under året, bland annat genom den lokalhistoriska mässa som föreningen anordnar den 15 oktober 2022.

Mötet öppnades av vice ordförande Sandra Wictorin som hälsade alla varmt välkomna. Whille Karlsson valdes till mötets ordförande och sedan klarades punkterna på dagordningen av en efter en.

Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska rapporten, budgeten, verksamhetsplanen och de andra punkterna på dagordningen godkändes en efter en. Revisorsberättelsen godkändes också och styrelsen gavs ansvarsfrihet för den tid som revisionen avsåg, det vill säga år 2021. Det beslutades också att medlemsavgiften skulle vara 150 kronor per år även under 2023.

Styrelsen under 2022 blir sig lik till stor del. Ordförande Maria Landin och sekreterare Helene Skoglund har ett år kvar på sina poster. Men föreningens kassör Christina Knutsson valdes om och sitter nu två år till på sin post. Även två ordinarie ledamöter skulle väljas, och precis som Christina valdes Sandra Wictorin och Nanne Brödjegård om, och sitter nu ytterligare två år i styrelsen. Dessutom valdes Per-Olov Nilsson och Stig Byström båda till ersättare (på ett år) – också de genom omval. Slutligen valdes Christer Åhs till ersättare på ett år genom nyval.

Revisor Johnny Edholm har ett år kvar på sitt uppdrag, men hans revisorskollega Lars Hagelin valdes nu om på två år. Nytillskottet bland revisorerna blev May Callin, som genom nyval valdes till revisorssuppleant.

Whille Karlsson tackade medlemmarna för visat intresse och överlämnade klubban till vice ordförande Sandra Wictorin som i sin tur tackade Whille med en blomma. Sedan högg alla in på semlorna och botaniserade vid föreningens bokbord.

Helene Skoglund, sekreterare